นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรี                นายสมชาย เสกรัมย์ ปลัดเทศบาล