สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวฺิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค......

อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติการเลือกตั้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕......

อ่านต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐...

อ่านต่อ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพลับพลาชัย กิ่งอำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติเปลี......

อ่านต่อ
view