สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือนแรก (ห้วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบ......

อ่านต่อ

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๑) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๒) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๓) แผนการดำเนินงานประ......

อ่านต่อ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๒) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๔) แผนพัฒ......

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตราก......

อ่านต่อ
view