สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทศบัญญัติทั่วไป

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552 ......

อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเท......

อ่านต่อ
view