สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กองการศึกษา

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

อ่านต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่่หรือทางสาธารณะ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่านสินค้าในที่่่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานท......

อ่านต่อ

กองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามตรา 39 ทวิ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขอ......

อ่านต่อ

สำนักปลัดเทศบาล

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขอเลขที่่บ้าน ......

อ่านต่อ

กองคลัง

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่่ การรับชำระภาษีป้าย การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้......

อ่านต่อ
view