สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงา......

อ่านต่อ

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ลงวันที่่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คำสั่งเทศบาลตำบลพลับพลาชั......

อ่านต่อ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจร......

อ่านต่อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเร......

อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม...

อ่านต่อ
view