สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี 2.กิจกรรมคัดแยกขยะใน......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส))

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท......

อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563...

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังร้านเพ็ญพิชชา-บ้านสะเดา ม.12) 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูรองฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากหน้าโ......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.1 (ซอยบ้านนายเมือง สายยศ - -บ้านนายแกะ) ปีงบประมาณ 2562 1. โครงการก่อสร้างถนนคอน......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา(e-Bidding)

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกเกรียน ม.4 (ซ.บ้านนายตุ้ม สะหุนันท์) 2.โครงการก่อสร้องถนน คสล. บ้านโคกตะเคียน ม.7 (เส้นข้างบ้านนางประกอบ สายกลิ่น) ป......

อ่านต่อ

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ 2563 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 2.โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชั......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดทำแผนปฏิบัติการจ......

อ่านต่อ

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2562 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนาย......

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562 - เดือ......

อ่านต่อ

เทศบัญญัติทั่วไป

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552 ......

อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเท......

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือนแรก (ห้วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) ประจำปีงบ......

อ่านต่อ

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๑) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๒) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๓) แผนการดำเนินงานประ......

อ่านต่อ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๒) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๔) แผนพัฒ......

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง

-ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 -ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กา......

อ่านต่อ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 รายละเอียดการติด......

อ่านต่อ
view