สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร......

อ่านต่อ

นโยบายนายกเทศมนตรี

นา นายบุญช่วย ศิลาไลย ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัยที่เคารพ ตามที่ นายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีก......

อ่านต่อ

กองช่าง

นายสำรวย คะชุนรัมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายปิยะพงษ์ จันท์ครบ นายฉัตรช......

อ่านต่อ

การจัดการองค์ความรู้ KM

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตในการลาของพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรร......

อ่านต่อ

กองการศึกษา

นางจันทร์เพ็ญ รัฐสมุทร นางประนม แอกประโคน เจ้าพนักงานธุรการ ครูผู้ดูแลเด็ก ......

อ่านต่อ

กองคลัง

นางสาววราภา วงษ์คำไชย ผู้อำนวยการกองคลัง นางวร......

อ่านต่อ

กองวิชาการและแผนงาน

นายณัฐวุฒิ ทรงงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน นายนพดล ธนูศิลป์ น......

อ่านต่อ

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ...

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพลับพลาชัย เป็นองค์กรที่บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสู่การบริการเป็นเลิศ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีสภาพที่สะอาดปราศจากมลพิษ ......

อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เทศบาลตำบลพลับพลาชัย เดิมเป็นสุขาภิบาลพลับพลาชัย ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 มก......

อ่านต่อ

สำนักปลัดเทศบาล

นางรัชรินทร์ เสกรัมย์ นางสุนีย์ จำนงประโคน หัวหน้าสำนักปลัด กจัดการงานทั่วไป นางดัชนี แป้นหมื่นไ......

อ่านต่อ

ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล

นายคงพัฒน์ ยงยิ่งพูน นายวันชัย สมสวย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ......

อ่านต่อ

ทำเนียบผู้บริหาร

นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย นายเปลี่ยน เผ่าพั......

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย...

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด

1. การขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ปีงบประมาณ 2563 1. จำหน่ายครุภัณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

อ่านต่อ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖......

อ่านต่อ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน(รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ......

อ่านต่อ

งานการเงินและบัญชี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป...

อ่านต่อ

รายงานทางการเงิน

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย (๑) การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒......

อ่านต่อ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2......

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายของพนัก......

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)...

อ่านต่อ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนั......

อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562...

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังร้านเพ็ญพิชชา-บ้านสะเดา ม.12) 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูรองฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากหน้าโ......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.1 (ซอยบ้านนายเมือง สายยศ - -บ้านนายแกะ) ปีงบประมาณ 2562 1. โครงการก่อสร้างถนนคอน......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา(e-Bidding)

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกเกรียน ม.4 (ซ.บ้านนายตุ้ม สะหุนันท์) 2.โครงการก่อสร้องถนน คสล. บ้านโคกตะเคียน ม.7 (เส้นข้างบ้านนางประกอบ สายกลิ่น) ป......

อ่านต่อ

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ 2563 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 2.โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชั......

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจัดทำแผนปฏิบัติการจ......

อ่านต่อ

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหมู่ที่ 1-บ้านโคกตะเคียนหมู่ที่ 7 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพล......

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 - เดือนตุลาคม 2559 - เดือนพฤศจิกายน 2559 - เดือนธันวาคม 2559 - เดือนมกราคม 2560 - เดือนกุมภ......

อ่านต่อ

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ลงวันที่่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑...

อ่านต่อ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจร......

อ่านต่อ

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเร......

อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน...

อ่านต่อ

สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต ตัวอย่างการเขียนหนังสือร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม...

อ่านต่อ

คู่มือปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล คู่มือแนวทางปฏิบัติ......

อ่านต่อ

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ป......

อ่านต่อ
view