สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๑)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๒) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๓) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๕) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่ ๖) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ไฟล์ที่่ ๗)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

view