สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-1

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-2

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

view