สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค

-  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

    ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

    ประมวลภาพรายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

-  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การพัฒนาบุคลากร

       แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 1)

       แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 2)

       แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 3)

       แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 4)

       แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 5)

       แผนพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 1)

       แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 2)

-  แผนอัตรากำลัง 3 ปี

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 1)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 2)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 3)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2664-2566 (ไฟล์ 4)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 5)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 6)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 7)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ไฟล์ 8)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 1)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 2)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 3)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 4)

       แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ไฟล์ 5)

-  แผนเส้นทางความก้าวหน้า

       แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) (ไฟล์ 1)

       แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) (ไฟล์ 2)

view