สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ไฟล์ที่ ๑) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ไฟล์ที่่ ๒) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่่ ๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ 

แผนการใช้จายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

แผนการใช้จายเงิน ไตรมาสที่่ ๒ และไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ไตรมาสที่ ๓

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑

ประกาศเทศบาลตำบลำพลับพลาชัย  เรื่อง  การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

view