สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังร้านเพ็ญพิชชา-บ้านสะเดา ม.12)

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูรองฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดาเชื่อมต่อโครงการเดิม)

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนกเกรียน ม.10 (เข้าสระหนองกอด)

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูรองฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดา ม.9 (เส้นจากบ้านครูต้อมถึงหน้าโรงพยาบาลพลับพลาชัย)

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกี่ ม.5 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน ม7 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน ม.4 (ซอยบ้านนายตุ้ม สะหุนันท์)

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ ม.5 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกข้างเทศบาลถึงหนองตะแบงรังโคง

11. โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านสะเดา ม.1 ม.9 ม.12

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน ม.7

13. โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านนกเกรียน ม.4 ม.10  และโคกกี่ ม.5

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดา ม.12 (จากบ้านหมวดสมโภชน์ถึงนานายชวน)

15. โครงการปรับปรุงตลาดสดหเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

16.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกตะเคียน ม.7 และบ้านนกเกียน ม.4

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย บ้านสะเดา ม.1 และนกเกรียน ม.4

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านไชยา  สีม่วง)

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านตากวย  ศิลาไลย)

view