สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะเดา  ม.1 (ซอยบ้านนายเมือง  สายยศ - -บ้านนายแกะ)

ปีงบประมาณ 2562

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโคกตะเคียน ม.7 (ซอยบ้านอุดม  วาประโคน)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านสะเดา ม.12 (ซอยบ้านนางใจ  สมัคดี)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านตากวย  ศิลาไลย)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านนายไชยา  สีม่วง)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.1 (ซอยบ้านนายเมือง สายยศ-บ้านนายแกะ)

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกตะเคียน ม.7

7. โครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านนกเกรียน ม.4

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ (ซอยสัมพันธ์ 1-12) บ้านสะเดา

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านสะเดา ม.1 

10. โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านนกเกรียน ม.4

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลับพลา ม.2 (ซอยบ้านนายอานินท์ ยงยิ่งยืน -สามแยก)

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสะเดา ม.1 (บ้านนางเอย)

13.โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านสะเดา

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านสะเดา

15. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (เข้าหนองไม้ตาย) บ้านนกเกรียน

16. โครงการขยายเขตบริการประปา บ้านนกเกรียน ม.4 ม.10 ม.9

17. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสะเดา ม.12 (แยกหน้าวัดสะเดา -โค้งทางหลวงประโคนชัย-กระสัง)

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.10

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลับพลา ม.2 (เส้นถนนศาลากลางหมู่บ้าน)

ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการเกรดเกลี่ยถนนในเขตเทศบาล  จำนวน  9 จุด

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  คันหนองตะแบงรังโคง บ้านนกเกรียน ม.4 ม.10

3.โครงการก่อสร้างถนนดินรอบคันสระหนองจบก

4. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านนกเกรียน ม.4 (บ้านนางพาด  คำแก้ว- บ้านนางเลียบ เพ็งประโคน)

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสะเดา ม.1 (ข้างคอกหมูนายธันวา)

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสะเดา ม.9 (ซอยหลังร้านเนื้อย่างอาหมู)

7. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านพลับพลา ม.2 (ซอยบ้านนายเอือะ-บ้านนางสำแลง)

8. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโคกตะเคียน ม.7 (บ้านนางปราณี - วัดป่าโคกตะเคียน)

9. โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านสะเดา ม.1 (ข้างสระตาเพือง-ที่นานายสงค์ ลีประโคน)

10. โครงการขุดลอกสระน้ำหนองไม้ตาย บ้านนกเกรียน ม.4

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน ม.10 (จากบ้านนางประกอบ ปรากฏหาร-บ้านนายสมาร สุทอง)

12. โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพลับพลา ม.2

13. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกตะเคียน ม.7

14. โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะ บ้านโคกกี่ ม.5

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.4(จากบ้านตาจิน-ต้นโพธิ์)

16. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสะเดา ม.12

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านพลับพลา ม.2

view