สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา(e-Bidding)

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนกเกรียน  ม.4 (ซ.บ้านนายตุ้ม  สะหุนันท์)

2.โครงการก่อสร้องถนน  คสล.  บ้านโคกตะเคียน  ม.7 (เส้นข้างบ้านนางประกอบ  สายกลิ่น)

ประจำปี 2562

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา ม.2 (เส้นบ้านนายพนม  กล้าณรงค์ - สระน้ำบ้านพลับพลา)

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.10 (บ้านนายเพลือง  เหมาะเป็นดี - บ้านนายเพชร  ศุภะผล)

ประจำปี 2564

1.โครงการขุดลอกคลองบ้านพลับพลา บ้านพลับพลา ม.2 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2.โครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา ม.9 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา ม.12 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.โครงการขุดหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา  หมู่ที่ 9

view