สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๒) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๓) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๔) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๖)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๗) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๘)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๙)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่ ๑๑)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑๒)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑๓)

แผนพัฒนาท่องถิ่นห้าปี (ไฟลฺ์ที่่ ๑๔)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟลฺ์ที่ ๑๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (ไฟล์ที่่ ๑๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ ๑ 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ที่่ ๑) 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ที่่ ๒) 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ที่่ ๓) 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ที่่ ๔) 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ที่่ ๕) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (1)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (2)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (4)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (5)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (6)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (7)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (8)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (9)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (10)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (11)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (12)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (13)

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (14)

view