สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่านสินค้าในที่่่หรือทางสาธารณะ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่่เกิน 200 เมตร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร พื้นที่่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการจัดการขยะมูลฝอย

การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

view