สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามตรา 39 ทวิ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การแจ้งขุดดิ

การแจ้งถมดิน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่่ 1 ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่่ 2

view