/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

สำนักปลัดเทศบาล

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอเลขที่่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 /1

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่่)

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับแจ้งการย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

การรับแจ้งการย้ายออก

การแจ้งขอทำหน้าที่่เป็นเจ้าบ้าน

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่่อื่น

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

การรับแจ้งการย้ายที่่อยู่ของคนที่่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่่ซ้ำกัน

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ.2499

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.13

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view