สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

ประจำปีงบประมาณ  2563

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  10

2.โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  คันหนองตะแบงรังโคง  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  4,หมู่ที  10  

4. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  4  (บ้านนางผาด  คำแก้ว - บ้านนางเลียบ  เพ็งประโคน)

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านพลับพลา  หมู่ที่  2  (บ้านยายเอือะ  ครองชื่น - บ้านนางสำแลง)

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  1  (ข้างสระตาเพือง - ที่นานายสงค์  ลีประโคน)

7. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  1  (เส้นข้างคอกหมูนายธันวา)

8. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่  7  (บ้านนางปราณี  เสาะหายิ่ง - วัดป่าโคกตะเคียน)

9. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  9  (ซอยหลังร้านอาหมูเนื้อย่าง)

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  รอบคันสระน้ำหนองจบก  บ้านสะเดา  หมู่ที่  9

11.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองไม้ตาย  บ้านนกเกรีย  หมู่่ที่  4  ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางประคอง ปรากฏหาญ - บ้านนายสมาน  สุทอง)  หมู่ที่  10

13.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกตะเคียน ม.7 (จากนานางสาววันเพ็ญ สายกลิ่น - ถนนดินเดิม)

14.โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพลับพลา ม.2 (จากห้วยพลับพลา - คลองบ้านพลับพลา)

15.โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะกลางหมู่บ้านและถมดินบริเวณสระน้ำบ้านโคกกี่ ม.5 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย

16.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสะเดา ม.12 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านตาจินต์-ต้นโพธิ์) บ้านนกเกรียน ม.4

18.โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านพลับพลา ม.2 (จากคลองบ้านพลับพลา-ห้วยพลับพลา)

19.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านสะเดา ม.1

20.โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย บ้านสะเดา ม.9

21.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสะเดา ม.9

22.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสะเดา บ้านสะเดา ม.1

23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตาเฮียง-บ้านตาขับ บ้านโคกกี่ ม.5

24.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนางสาววาสนา แป้นประโคน) บ้านโคกกี่ ม.5

25.โครงการปรับปรุงถนนดินภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายจอด ผพหงาตุนัด-บ้านนายนวน สุทอง) บ้านนกเกรียน  ม.10 

27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยายวน-บ้านยายยอม) บ้านสะเดา ม.12

28.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา หมู่ที่ 12

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมบัติ คำแก้ว) หมู่ที่ 10 บ้านนกเกรียน

30.โครงการปรังปรุงทางระบายน้ำบ้านสะเดา หมู่ที่ 9 บ้านสะเดา

31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายพนม กล้าณรงค์ -รอบสระน้ำ) ม.2 บ้านพลับพลา

32.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำและถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาล

33.โครงการปรับปรุงสีงานจราจร เส้นทางหลวง 2208  ตอนแยกบ้านสะเดา (ตีเส้นจราจรสีเทอร์โม)

34.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเล็ง โหมฮึก - บ้านนายวิวัฒน์ เรียกประโคน ม.7)

35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากรางระบายน้ำเดิม - บ้านนายคำโภชน์ จันทร์สิงห์) บ้านสะเดา ม.12

36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าศาลากลางหมู่บ้าน) ม.12

37.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)รอบสระหนองจบก บ้านสะเดา ม.9

38.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด (จุดที่ 1 หลังสวนป้าเที่ยว จุดที่ 2 หน้าบ้านสนิท แก้วเขียวงาม จุดที่ 3 สามแยกบ้านนายอนุชา เหลือถนอม)บ้านโคกกี่ ม.5

39.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย จำนวน 9 จุด จำนวน 1 โครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2564

1.โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

2.โครงการขุดลอกสระตกตะกอนระบบประปา บ้านสะเดา ม.9

3.โครงการจัดทำฝาระบายน้ำ บ้านสะเดา ม.1

4.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(โซลาร์เซลล์) จำนวน 50 จุด บริเวณรอบหนองไม้ตาย บ้านนกเกรียน ม.4

5.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AsphalticConcrete) แบบ Overlay (ถนนบ้านโคกตะเคียน-ถนนลาดยางบ้านบุญช่วย) บ้านโคกตะเคียน ม.7

6.โครงการขุดลอกคลองบ้านพลับพลา-ข้างโรงเรียนวัดพลับพลา ม.2 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

7.โครงการขุดลอกหนองตะแบงนรังโคงบ้านสะเดา ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

8.โครงกรขุดลอกสระน้ำหนองตะแบงรังโครงบ้านสะเดา ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

9.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AsphalticConcrete) แบบ Overlay บ้านนายสุนทร พร้อมพูน-บ้านนางคำมี สุมหิรันต์ 

10.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพลับพลา ม.2  (จากสามแยกวัดพลับพลา ไปทางถนนลาดยางบ้านพลับพลา - บ้านป่าชัน)

11.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาล บ้านสะเดา ม.1 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

12.โครงการปรับปรุงถนนดินภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

13.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คิกคอนกรีต (AsphalticConcrete) แบบ Overlay (บ้านนายสุนทร พร้อมพูน-บ้านนางคำมี สุมหิรัมย์) บ้านนกเกรียน ม.10 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย

14.โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโคกตะเคียน ม.7 และบ้านสะเดา ม.9

15.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพลับพลา ม.2 (จากสามแยกวัดพลับพลา ไปถนนลาดยางบ้านพลับพลา-บ้านป่าชัน)

16.โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพลับพลาชัย บ้านสะเดา ม.1

17.โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ภายในเขตบ้านโคกกี่ ม.5

18.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ ) บริเวณหนองจบก บ้านสะเดา ม.9

19.โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ (โวล่าเซลล์) บริเวณหนองไม้ตาย บ้านนกเกรียน ม.4

20.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์) บ้านนกเกรียน ม.4 (จากบ้านนางรัตนา คำสอน - ไปทางที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย)

21.โครงการขุดหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 (E-Bidding)

22.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

23.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านพลับพลา หมู่ที่ 2 และบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 7 ต.สะเดา

24. โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

25. โครงการปรังปรุงระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย จำนวน 3 ศูนย์

26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ ม.5 (บ้านนายอดุลย์ สวายประโคน - บ้านนายมานะ ศิลาไลย)

27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ ม.5 (บ้านนายนารถ แต้มทอง - ถนน คสล.เดิมทางไปบ้านนางเหียง คำสอน)

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิมไปทางที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย)

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 7 (บ้านนางประมวลทรัพย์ แอกประโคน - บ้านนายดิน เสาะพบดี)

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 (บ้านนายสมาน สุทอง - บ้านตาเมือ สุระศร)

31. โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา  หมู่ที่ 12 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน หมู่ที่7 (บ้านนางประมวลทรัพย์ แอกประโคน - บ้านนายดิน เสาะพบดี)

33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 (บ้านนายสมาน สุทอง - บ้านนายเมือ  สุระศร)

view