/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง

Click to download file.ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)  ประจำปีงบประมาณ  2558

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)  ประจำปีงบประมาณ  2559

 1. ราคากลางโตรงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านสะเดา ม.12 เชื่อมต่อบ้านพลับพลา ม.2

 2. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

 3. ราคากลางโครงการก่อสร้องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดา  ม.9

 4. ราคากลางโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านสะเดา ม.9

 5. ราคากลางโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านสะเดา ม.12

 6. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเห็กบ้านโคกตะเคียน ม.7

 7. ราคากลางโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาบ้านสะเดา ม.1

 8. ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านโคกตะเคียน ม.7 เชื่อมต่อ บ้านสะเดา ม.1

 9. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านพลับพลา ม.2

 10. ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

 11. ราคากลางโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนสายบ้านนกเกรียน ม.4 เชื่อมถนนสายตะแบงรังโคง ม.10

 12. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกเกรียน ม.4 จำนวน 2 โครงการ

 13. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อตกตะกอนโรงประปาบ้านสะเดา ม.9

 14. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำบ้านสะเดา ม.1

 15. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนข้างเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

 16. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนสหกรณ์การเกษตรบ้านโคกตะเคียน ม.7

 17. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน ม.4-ม.12

 18. ราคากลางโครงการก่อสร้างทานขึ้นถนนคนพิการ

 19. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านสะเดา ม.9

 20. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน รางน้ำ อาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

 21. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 และรางระบายน้ำ ม.12

 22. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนประชาสามัคคี บ้านนกเกรียน - โคกกี่ 

 23. ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสะเดา หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนางสอางค์  วิชัย)

 24. ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 7 (เส้นข้างสระน้ำบ้านนายทิศ  เครือเนียม)

 25. ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกตะเคียน หมู่ที่ 7 ( เส้นบ้านนายห่วง - บ้านนางฐิติรัตน์)

 26. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 (สายบ้านพลับพลา - บ้านโคกโพธิ์ ต่อจากโครงการเดิม)

 27. ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านพลับพลา ม.2 - ฝายน้ำล้นบ้านสะเดา ม.12

ประจำปีงบ 60

1.ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างตลาดสด

2.ราคากลางโครงการขยายเขตบริการประปา บ้านกเกรียน ม.4, บ้านโคกกี่ ม.5, บ้านนกเกรียน ม.10 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

3.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน ม.10 (ซอยบ้านนายสถิตย์  สุดมา) จำนวน 1 โครงการ

4.ราคากลางโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบ้านสะเดา ม.12

5.ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกตะเคียน หมู่ 7

6.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนางประไพ สายดวง-ตลอดสาย)  จำนวน 1 โครงการ

7.ราคากลางโครงการขุดลอกบ่ตกตะกอนประปา  บ้านสะเดา  หมู่ที่ 9

8.ราคากลางโครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านสะเดา หมู่ที่ 1,9,12

9.ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโคกตะเคียน ม.7 

10.ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกี่ ม.5

11.ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก) ขนาด 2000 ลิตร

12.ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกี่ ม.5

13.ราคากลางซ่อมแซมทำนบดินบ้านพลับพลา  หมู่ที่  2

14.ราคากลางขอตั้งถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,000  ลิตร  จำนวน  40 ชุด

15.ราคากลางโครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านนกเกรียน  หมู่ที่ 4

16.ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านพลับพลา ม.2  บ้านนกเกรียน ม.4  บ้านสะเดา  ม.12

17.ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านสะเดา หมู่ที่ 12

18.ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

19.ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน  12  ตัว

20.ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน 4  จุด  ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

21.ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกถนนรอบนอกหมู่บ้าน บ้านสะเดา  หมู่ที่ 1 - บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่ 7

ปีงบประมาณ 2561

1.จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  ม.4  ม.10  ม.2 และ ม.5

2.จ้างเหมาจัดทำซุ้มดอกไม้จันทน์พร้อมตกแต่งสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู   พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะเดา ม. 1  (เส้นจากหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ต่อเชื่อมโครงการเดิม  และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริม  บ้านสะเดา  ม.12  (หลังร้านพิชชา-บ้านสะเดา)

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะเดา ม.9 (ซ.เส้นจากบ้านครูต้อม - หน้าโรงพยาบาลพลับพลาชัย)

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  พร้อมฝาปิด  คอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านนกเกรียน  ม.10 (สระหนองหนองกอด)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน  ม.4 (ซอยบ้านนนายตุ่ม  สะหุนันท์)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน  ม.7 (เส้นข้างบ้านนางประกอบ  สายกลิ่น - วัดป่าโคกตะเคียน)

8.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกกี่  ม.5

9.โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ หมู่ที่ 5(เส้นบ้านตาเบีย  แอกประโคน)

11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกหน้าเทศบาลตำบลพลับพลาชัยไปหนองตะแบงรังโคง

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกตะเคียน ม.7

13.โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา บ้านสะเดา ม.1 ม.9 ม.12

14.โครงการขยายเขตบริการประปา บ้านนกเกรียน ม.4 ม.10 บ้านโคกกี่ ม.5 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดา ม.12 

16. โครงการปรับปรุงคันทางหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา หมู่ที่ 12

17. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน 1 โครงการ

18.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในเขตเทศบาล บ้านโคกตะเคียน ม.7 และบ้านสะเดา ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาล บ้านสะเดา ม.1 และบ้านนกเกรียน ม.4 ตำบลสะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

ปีงบประมาณ 2562

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะเคียน  ม.7 (ซอยบ้านนายอุดม  วาประโคน-ทางเข้าวัดป่าโคกตะเคียน)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.12 (ซอยบ้านนางใจ  สมัครดี)

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะเดา ม.1 (เส้นจากบ้านนายเมือง  สายยศ-บ้านนายแกะ )

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านนายกวย  ศิลาไลย)

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกี่ ม.5 (ซอยบ้านนายชัยยา  สีม่วง)

6. โดรงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกตะเคียน ม.7

7. โครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านนกเกรียน ม.4

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำซอยสัมพันธ์ 1-12 บ้านสะเดา

9. โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านสะเดา ม.1 (เส้นจากนานายบุญถึง ทองกระจาย - นานายทวน ทองกระจาย)

10. โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านนกเกรียน ม.4 

11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.1 (จากบ้านนางเอย ผดุงดี - เสาหม้อแปลงไฟฟ้า)

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลับพลา ม.2 (จากถนนแยกบ้านนายอานิน ยงยิ่งยืน - สามแยก)

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.4 (บ้านนายเพลือง เหมาะเป็นดี - บ้านนายเพชร ศุภะผล)

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา ม.2  (เส้นบ้านนายพนม กล้าณรงค์ - สระน้ำบ้านพลับพลา)

15. โครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านสะเดา ม.1, ม.9, ม.12 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.4 (บ้านนายเพลือง เหมาะเป็นดี - บ้านนายเพชร  ศุภะผล)

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา ม.2 (เส้นบ้านนายพนม กล้าณรงค์ - สระน้ำบ้านพลับพลา)

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.9 

19. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก (เข้าหนองไม้ตาย) บ้านนกเกรียน  ม.4

20. โครงการขยายเขตบริการประปา  บ้านนกเกรียน  ม.4, ม.10 บ้านโคกกี่ ม.5

21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสะเดา ม.12

22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.10

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพลับพลา ม.2

24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกตะเคียน ม.7 บ้านสะเดา ม.12

25. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่พัก (ซอยบ้านนายบำเพ็ญ มีอุดหนุน -ถนนลาดยางสะเดาสวายจีก)

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.4 (จากถนนแยกบ้านนางกึม - ตลอดสาย)

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเกรียน ม.4 (บ้านนายมานะ เชิดชู - บ้านนางรัตนา คำสอน)

28. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกกี่ ม.5 บ้านนกเกรียน ม.4 

29. โครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านกเกรียน  หมู่ที่  4

30. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์  บ้านโคกกี่  หมู่ที่  5

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพลับพลา  หมู่ที่ 2 

32.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู)พร้อมฝาปิด บ้านสะเดา  หมู่ที่  1 (หน้าบ้านหมวดชัย - ไปทางสามแยกกลางหมู่บ้าน)

33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่  7  (จากบ้านนางพิมพิกา ชัดชิมา - บ้านนายห่วง เสาะหายิ่ง)

34.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด  บ้านสะเดา  หมู่ที่  9 (ซอยตาโล๊ะ-บ้านนางเคียว สายสู่)

35.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  10  (ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนกเกรียน)

36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะเดา  หมู่ที่  12  (ซอยบ้านนายอภิสิทธิ์  ศรีจันทร์แปลง - สามแยกบ้านนายหม ผดุงแดน)

37.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  4 (จากบ้านนายประยูร ประกายแก้ว)

38.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางยู)พร้อมฝาปิด บ้านนกเกรียน  หมุ่ที่  4 (ถนนแยกบ้านนางจันทร์แรม ตลอดสาย)

39.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล

40.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู)พร้อมฝาปิด  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่ 10 (ตามแนวเดิมบ้านนางแทน  คำแก้ว)

42.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิด บ้านสะเดา  หมู่ที่  9  (ตามแนวถนนข้างหนองจบก)

43.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  3  หมู่  ภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

44.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู)พร้อมฝาปิด  บ้านพลับพลา  หมู่ที่  2  (จากบ้านนายเป็น  สืบสวน - สามแยก)

45.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู)พร้อมฝาปิด  บ้านพลับพลา  หมู่ที่  2  (จากบ้านนายสุทาน  สวินชัย- บ้านนางจวน แลดี)

ราคากลางและการคำนวนราคากลาง (ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)

ประจำปีงบประมาณ  2563

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  10

2.โครงการเกรดเกลี่ยซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  ภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  คันหนองตะแบงรังโคง  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  4,หมู่ที  10  

4. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่  4  (บ้านนางผาด  คำแก้ว - บ้านนางเลียบ  เพ็งประโคน)

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านพลับพลา  หมู่ที่  2  (บ้านยายเอือะ  ครองชื่น - บ้านนางสำแลง)

6. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  1  (ข้างสระตาเพือง - ที่นานายสงค์  ลีประโคน)

7. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  1  (เส้นข้างคอกหมูนายธันวา)

8. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่  7  (บ้านนางปราณี  เสาะหายิ่ง - วัดป่าโคกตะเคียน)

9. โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านสะเดา  หมู่ที่  9  (ซอยหลังร้านอาหมูเนื้อย่าง)

10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  รอบคันสระน้ำหนองจบก  บ้านสะเดา  หมู่ที่  9

11.โครงการขุดลอกสระน้ำหนองไม้ตาย  บ้านนกเกรีย  หมู่่ที่  4  ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางประคอง ปรากฏหาญ - บ้านนายสมาน  สุทอง)  หมู่ที่  10

13.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกตะเคียน ม.7 (จากนานางสาววันเพ็ญ สายกลิ่น - ถนนดินเดิม)

14.โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพลับพลา ม.2 (จากห้วยพลับพลา - คลองบ้านพลับพลา)

15.โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่สาธารณะกลางหมู่บ้านและถมดินบริเวณสระน้ำบ้านโคกกี่ ม.5 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย

16.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านสะเดา ม.12 

17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านตาจินต์-ต้นโพธิ์) บ้านนกเกรียน ม.4

18.โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านพลับพลา ม.2 (จากคลองบ้านพลับพลา-ห้วยพลับพลา)

19.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บ้านสะเดา ม.1

20.โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย บ้านสะเดา ม.9

21.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณประโยชน์บ้านสะเดา ม.9

22.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองสะเดา บ้านสะเดา ม.1

23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตาเฮียง-บ้านตาขับ บ้านโคกกี่ ม.5

24.โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนางสาววาสนา แป้นประโคน) บ้านโคกกี่ ม.5

25.โครงการปรับปรุงถนนดินภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายจอด ผพหงาตุนัด-บ้านนายนวน สุทอง) บ้านนกเกรียน  ม.10 

27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านยายวน-บ้านยายยอม) บ้านสะเดา ม.12

28.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา หมู่ที่ 12

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมบัติ คำแก้ว) หมู่ที่ 10 บ้านนกเกรียน

30.โครงการปรังปรุงทางระบายน้ำบ้านสะเดา หมู่ที่ 9 บ้านสะเดา

31.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายพนม กล้าณรงค์ -รอบสระน้ำ) ม.2 บ้านพลับพลา

32.โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำและถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาล

33.โครงการปรับปรุงสีงานจราจร เส้นทางหลวง 2208  ตอนแยกบ้านสะเดา (ตีเส้นจราจรสีเทอร์โม)

34.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางเล็ง โหมฮึก - บ้านนายวิวัฒน์ เรียกประโคน ม.7)

35.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากรางระบายน้ำเดิม - บ้านนายคำโภชน์ จันทร์สิงห์) บ้านสะเดา ม.12

36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเข้าศาลากลางหมู่บ้าน) ม.12

37.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)รอบสระหนองจบก บ้านสะเดา ม.9

38.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด (จุดที่ 1 หลังสวนป้าเที่ยว จุดที่ 2 หน้าบ้านสนิท แก้วเขียวงาม จุดที่ 3 สามแยกบ้านนายอนุชา เหลือถนอม)บ้านโคกกี่ ม.5

39.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย จำนวน 9 จุด จำนวน 1 โครงการ

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view