/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพลับพลาชัย กิ่งอำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่่  ๒๐  มกราคม ๒๕๓๗ 

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ 

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ฉบับที่  ๒

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) 

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรีรัมย์ 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๔๓ 

ระเบียบเทศบาลตำบลพลับพลาชัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ลงวันที่่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ ๑ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ข้อมูลผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view