สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพลับพลาชัย กิ่งอำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่่  ๒๐  มกราคม ๒๕๓๗ 

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ฉบับที่  ๒

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรีรัมย์ 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๔๓ 

ระเบียบเทศบาลตำบลพลับพลาชัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ลงวันที่่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ ๑ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ข้อมูลผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  สมัยที่ ๒  ครั้งที่่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย สมัยที่่่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย สมัยที่่ ๓ ครั้งที่่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย สมัยที่่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่่  ๔ กันยายน  ๒๕๖๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย สมัยที่ ๔ ครั้งที่่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view