สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ไฟล์ที่ 1)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัศนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ไฟล์ที่ 2)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ไฟล์ที่ 3)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ไฟล์ที่ 4)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ไฟล์ที่ 5)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ไฟล์ที่ 6)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (ไฟล์ที่ 7)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ไฟล์ที่ 8)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ไฟล์ที่ 9)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 1)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 2)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 3)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 4)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 5)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (ไฟล์ที่ 6)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view