สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นโยบายนายกเทศมนตรี

นา

นายบุญช่วย  ศิลาไลย          ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัยที่เคารพ  ตามที่

นายกเทศมนตรีฯ   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และกระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัยให้ทำหน้าที่บริหารกิจการเทศบาล          ซึ่งก่อนกระผมเข้ารับหน้าที่กระผมต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด  โดยนโยบายที่จะแถลงเป็นไปตามกรอบที่กระผมได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนขณะหาเสียงเลือกตั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์  และความสุขของประชาชน  นั้น           

 เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  มีขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิศาสตร์           ที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน  และส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กประถมวัยให้ทั่วถึง                  ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสมควรอนุรักษ์ให้สืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง เป็นชุมชนที่ล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรแก่การส่งเสริมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหารสมัยใหม่  และศักยภาพที่มีอยู่  อันเชื่อว่าเทศบาลตำบลพลับพลาชัยต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น  และในอนาคตอันใกล้นี้  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยจะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จึงจำเป็นต้องได้รับการกำหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน 

 แนวคิดการพัฒนา  “เทศบาลตำบลพลับพลาชัยน่าอยู่”  เพื่อรองรับการขยายตัวและปัญหาของชุมชนที่ถูกกำหนดขึ้น  กระผมและคณะได้นำปัญหาและความต้องการที่ได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลพลับพลาชัยมารวบรวม  วิเคราะห์  และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ๑. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 การดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองและการจัดการระบบการบริการ  สิ่งสำคัญคือ  จะต้องผลักดันให้การบริการด้านต่างๆ  ประสบความสำเร็จ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ที่ดีต่อส่วนรวมและท้องถิ่น  จึงกำหนดนโยบายการดำเนินงาน  ดังนี้

 ๑.๑  การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  จะใช้กระบวนการในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 ๑.๒  การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล)

๑.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้กับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  มีประสิทธิภาพ

 ๑.๔  พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ 

 ๑.๕  จัดให้มีการศึกษา  อบรมบุคลากรของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั้งที่เทศบาลจัดเอง  และหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

 ๑.๖ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล     (Call Center) เพื่อตอบสนองและให้ข้อมูลแก่ประชาชน และทันต่อเหตุการณ์

  ๒.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในเขตเทศบาล  และที่ชุมชนให้ได้รับความสะดวกสบาย  ดังนี้

 ๒.๑  ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น  ได้แก่  ถนน ทางเดินเท้า ท่อ และทางระบายน้ำในส่วนที่ยังขาดให้ครบถ้วนตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลและชุมชน

 ๒.๒  ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกชุมชน  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด

 ๓.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

๓.๑  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยการบริหารระบบ  การเรียนการสอน  พัฒนาบุคลากรและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ๓.๒  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

๓.๓. ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

 ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงธรรมะอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

 ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

 ชุมชนถือเป็นหน่วยที่สำคัญและเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเทศบาล  นโยบายดำเนินงาน  ดังนี้ 

๔.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง     ในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

 ๔.๒  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นชุมชนอย่างแท้จริง  เพื่อนำความต้องการและปัญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาลและเป็นตัวแทนของเทศบาล  ข่าวสารและบริการสู่ชุมชน

 ๔.๓  สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายของประชาชนที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเจริญของสังคม

 ๔.๔  อบรมและฝึกปฏิบัติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันบรรเทาและขจัดภัยสาธารณะที่อาจเกิดขึ้น

 ๕.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

 ๕.๑  สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ  โดยเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ดี  สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเทศบาล  โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

 ๖.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑  เร่งรัด  ปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลที่มีอยู่เดิม    ให้มีความสวยงานและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  สร้างใหม่เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง

 ๖.๒  พัฒนาและปรับปรุงงานรักษาความสะอาด  การบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ

 ๖.๓  สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ  เพื่อสร้างรายได้กับผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดภารกิจของเทศบาลในการกำจัดขยะ

  ๗.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการพัฒนาใน ทุกระดับ  และควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านสังคมและการเมือง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

  ๗.๑  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพ  และอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  และจัดหาตลาดกลางที่ดีมีมาตรฐานที่จำหน่ายผลผลิต

 ๗.๒  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

๗.๓  ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ

 

ยบุญช่วย  ศิลาไลย                       ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัยที่เคารพ  ตามที่

นายกเทศมนตรีฯ                                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และกระผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัยให้ทำหน้าที่บริหารกิจการเทศบาล          ซึ่งก่อนกระผมเข้ารับหน้าที่กระผมต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด  โดยนโยบายที่จะแถลงเป็นไปตามกรอบที่กระผมได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนขณะหาเสียงเลือกตั้งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์  และความสุขของประชาชน  นั้น           

                                                            เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  มีขนาดพื้นที่และสภาพทางภูมิศาสตร์           ที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของประชาชน  และส่งเสริมให้การศึกษาแก่เด็กประถมวัยให้ทั่วถึง                  ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามสมควรอนุรักษ์ให้สืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง เป็นชุมชนที่ล้อมไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมที่ควรแก่การส่งเสริมท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหารสมัยใหม่  และศักยภาพที่มีอยู่  อันเชื่อว่าเทศบาลตำบลพลับพลาชัยต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น  และในอนาคตอันใกล้นี้  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยจะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งนี้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จึงจำเป็นต้องได้รับการกำหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน 

                                                            แนวคิดการพัฒนา  “เทศบาลตำบลพลับพลาชัยน่าอยู่”  เพื่อรองรับการขยายตัวและปัญหาของชุมชนที่ถูกกำหนดขึ้น  กระผมและคณะได้นำปัญหาและความต้องการที่ได้รับฟังจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลพลับพลาชัยมารวบรวม  วิเคราะห์  และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                                                ๑. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                                                                         การดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองและการจัดการระบบการบริการ  สิ่งสำคัญคือ  จะต้องผลักดันให้การบริการด้านต่างๆ  ประสบความสำเร็จ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ที่ดีต่อส่วนรวมและท้องถิ่น  จึงกำหนดนโยบายการดำเนินงาน  ดังนี้

                                                                        ๑.๑  การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง  จะใช้กระบวนการในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                                                                        ๑.๒  การบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล)

                                                                        ๑.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใช้กับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  มีประสิทธิภาพ

                                                                        ๑.๔  พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ 

                                                                        ๑.๕  จัดให้มีการศึกษา  อบรมบุคลากรของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  ทั้งที่เทศบาลจัดเอง  และหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

                                                                        ๑.๖ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล            (Call Center) เพื่อตอบสนองและให้ข้อมูลแก่ประชาชน และทันต่อเหตุการณ์

                                                ๒.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                                                                        ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในเขตเทศบาล  และที่ชุมชนให้ได้รับความสะดวกสบาย  ดังนี้

                                                                        ๒.๑  ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น  ได้แก่  ถนน ทางเดินเท้า ท่อ และทางระบายน้ำในส่วนที่ยังขาดให้ครบถ้วนตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึงในเขตเทศบาลและชุมชน

                                                                        ๒.๒  ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกชุมชน  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด

                                                ๓.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

                                                                        ๓.๑  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยการบริหารระบบ  การเรียนการสอน  พัฒนาบุคลากรและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                        ๓.๒  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

                                                                        ๓.๓. ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน            การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง

                                                                        ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงธรรมะอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

                                                ๔.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

                                                                        ชุมชนถือเป็นหน่วยที่สำคัญและเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเทศบาล  นโยบายดำเนินงาน  ดังนี้ 

                                                                        ๔.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง     ในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

                                                                        ๔.๒  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นชุมชนอย่างแท้จริง  เพื่อนำความต้องการและปัญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาลและเป็นตัวแทนของเทศบาล  ข่าวสารและบริการสู่ชุมชน

                                                                        ๔.๓  สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายของประชาชนที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเจริญของสังคม

                                                                        ๔.๔  อบรมและฝึกปฏิบัติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันบรรเทาและขจัดภัยสาธารณะที่อาจเกิดขึ้น

                                                ๕.  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข

                                                                        ๕.๑  สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพ  โดยเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ดี  สนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเทศบาล  โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก

                                                ๖.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                        ๖.๑  เร่งรัด  ปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลที่มีอยู่เดิม    ให้มีความสวยงานและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  สร้างใหม่เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนอย่างทั่วถึง

                                                                        ๖.๒  พัฒนาและปรับปรุงงานรักษาความสะอาด  การบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ

                                                                        ๖.๓  สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะ  เพื่อสร้างรายได้กับผู้มีรายได้น้อย  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและลดภารกิจของเทศบาลในการกำจัดขยะ

                                                ๗.  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

                                                                        ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการพัฒนาใน            ทุกระดับ  และควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านสังคมและการเมือง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้

                                                                        ๗.๑  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพ  และอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  และจัดหาตลาดกลางที่ดีมีมาตรฐานที่จำหน่ายผลผลิต

                                                                        ๗.๒  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

                                                                        ๗.๓  ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view