สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กองช่าง

                                     

                           นายสำรวย  คะชุนรัมย์

                                 ผู้อำนวยการกองช่าง

                                                 

       นายปิยะพงษ์  จันท์ครบ             นายฉัตรชัย  ชื่นประโคน

           นายช่างโยธา                           ผู้ช่วยช่างโยธา 

                         

   นางสาวสุมัชชา  มะธิปิไข                 นายธนา  สมนึกตน

ผช.เจ้าหนาที่การเงินและบัญชี            พนักงานจ้างประจำ                           

                           

   นายวรรณดี  สุปัญญารัตน์           นายธนาศักดิ์  แอกประโคน 

               คนสวน                                    พนักงานจ้างทั่วไป                    

  

   นายปิยะพงษ์  จันท์ครบ

       นายช่างโยธา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view