/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่่ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ลงวันที่่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ภาพการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การดำเนินการเพือ่จัดการความเสี่ยงการทุจริต   

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

การประชุมประชาคมระดับตำบลในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัยเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกรณีการปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน พ.ศ.๒๕๖๑

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

       แผนปฏฺิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

                                 แผนปฏิบัติการป้องกีนการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

รายงานผลการประมินตนเอง( Self Assessment Report:SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔

รายงานการปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกีนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รายงานผลการเสริมสร้างและพัฒนาให่ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๒ 

แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ผลการตัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี  ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ยกย่องเชิดชุเกียรติบุคคลที่ให่ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ลงวันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ผลการคัดเลือกประชาชนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view