สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คู่มือปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล

คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระเบียบเทศบาลตำบลพลับพลาชัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้่องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ลงวันที่่ ๑๗  เมษายน ๒๕๖๑ 

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ ลงวันที่่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กำหนดพื้นที่่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบ้ญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีสอบราคา

แนวทางปฏฺิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

view