/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

คู่มือปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

อำนาจหน้าที่่ของเทศบาล

คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระเบียบเทศบาลตำบลพลับพลาชัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้่องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ลงวันที่่ ๑๗  เมษายน ๒๕๖๑ 

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๑)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ ลงวันที่่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓ 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กำหนดพื้นที่่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบ้ญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และวิธีสอบราคา

แนวทางปฏฺิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view