/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่่  ๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติการเลือกตั้่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ( ฉบับที่่่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่่ พ.ศ.๒๕๐๘

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ.๒๕๓๙

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view