สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่  พ.ศ.๒๕๓๙ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view