สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสะเดาหมู่ที่ 1-บ้านโคกตะเคียนหมู่ที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา  หมู่ที่  12

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนกเกรียน  หมู่ที่ 4-บ้านสะเดา หมู่ที่ 12

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย)  หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเส้นหลังที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย)  หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) พร้อมฝาปิด บ้านสะเดา หมู่ที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคันดินหนองตะแบงรังโคง  หมู่ที่  10

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายพลับพลา-บ้านโคกโพธิ์)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสายวัดพลับพลา-บ้านโคกโพธิ์)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน  ๕ โครงการ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการและโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคมพร้อมลานคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีการสอบราคาจ้างเหมา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน 5 โครงการ  และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการสอบราคาจ้างเหมา  ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนางเลี้ยง  ยงยิ่งยืน) หมู่ที่ 2

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายเจียม  เอ็นมาก) หมู่ที่ 2

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายประเสริฐ  ศิลาไลย) หมู่ที่ 5

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายอดุลย์  สวายประโคน) หมู่ที่ 5

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านนายยือ ทรงแสงจันทร์) หมู่ที่ 5

6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด(ซอยเทพพิทักษ์) หมู่ที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 

ราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน 1 โครงการ  และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการสอบราคาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  จำนวน  3 โครงการ และโืครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก  จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการสอบราคา  เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ตำบลพลับพลาชัย  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบ 2560

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ปีงบประมาณ  2561

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกตะเคียน  หมู่ที่  7  (เส้นข้างบ้านนางประกอบ  สายกลิ่น-วัดป่าโคกตะเคียน) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน  หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายตุ่ม  สะหุนันท์) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนายพนม  กล้าณรงค์ - สระน้ำบ้านพลับพลา) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 (บ้านนายเพลือง เหมาะเป็นดี ถึง บ้านนายเพชร ศุภะผล)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบโอเวอร์เลย์  บ้านโคกกี่  หมู่ที่  5 (จากประปากลางหมู่บ้าน - บ้านนายประสงค์ เทียมจันทร์)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

view