สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กองวิชาการและแผนงาน

                                                

                                   นายณัฐวุฒิ  ทรงงาม

                           ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน


                        

        นายนพดล  ธนูศิลป์                          นายนิติธรรม  แกล้วกล้า

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                   นิติกร


                         

     นางสาวแววดาว  กิจคณะ                   นางสาวมณัฐชญา  แอกประโคน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view