สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แผนอัตรากำลัง

-  ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1

-  ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่  1

-  ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง  การกำหนด  กอง  สำนัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

-  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

-  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

-  ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

-  ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่  2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

view