/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสู่การบริการเป็นเลิศ  สภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มีสภาพที่สะอาดปราศจากมลพิษ  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ป้องปราบยาเสพติด  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีจิตสำนึกทางจริยธรรม และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางสังคมของประชาชน

                                                                                                                             พันธกิจ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลพลับพลาชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และประสิทธิภาพการบริการชุมชน

แนวทาง

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี่

1.2พัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

แนวทาง

2.1 พัฒนาคุณภาพประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.2 พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยุ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระเบียบชุมชุน

แนวทาง

3.1 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

3.2 พัฒนาผังเมืองและการจัดระเบียบชุมชน

ยุทธศาสาตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทาง

4.1 พัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ

4.2พัฒนาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

แนวทาง

5.1 พัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน

5.2การฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า

พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

พันธกิจหลักที่1

 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น

พันธกิจหลักที่2

ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจหลักที่3

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจหลักที่4

ปรับปรุงพัฒนาระะบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจหลักที่5

ส่งเสริมและสนับสุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

3.ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

5.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลที่ยั่งยืน เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view