สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

ประวัติและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

          เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เดิมเป็นสุขาภิบาลพลับพลาชัย  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  20  มกราคม  2537  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  111  ตอน  36  ง  ลงวันที่  5  พฤษภาคม  2537  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลพลับพลาชัย  เป็นเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พุทธศักราช  2542  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เป็นต้นมา

          ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                   เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย  จังหวัดบุรีรัมย์      โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ  ประมาณ  398  กิโลเมตร และมีจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 12.11 ตารางกิโลเมตร           มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                   ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่เป็นแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนบ้านบุญช่วย         ฟากเหนือตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านบุญช่วยบรรจบกับถนนไปบ้านสะเดา-หนองปรือ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนไปบ้านบุญช่วย

                   จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสะเดา-หนองปรือ ถึงหลักเขตที่ 2  ซึ่งอยู่ตรงคอสะพานข้ามห้วยพลับพลา  ฝั่งเหนือตรงจุดที่ห้วยพลับพลาตัดกับแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2208  ประโคนชัย  -  โคกขมิ้น  ฟากตะวันตก

                   จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเรียบริมห้วยพลับพลา  ฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยพลับพลา  ฝั่งตะวันตก  ตรงจุดที่อยู่เป็นแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2208  ประโคนชัย-โคกขมิ้น  ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามห้วยพลับพลา  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2208  ประโคนชัย-โคกขมิ้น  ระยะทาง  800  เมตร

                   ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 4       ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านประทัดบุ ฟากเหนือตรงจุดที่ห่างศูนย์กลางถนนไปบ้านประทัดบุ ระยะทาง 1,700 เมตร

                   จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านละลมเวียน  ฟากตะวันอออก  ตรงจุดที่อยู่ริมถนนไปบ้านละลมเวียน  บรรจบกันไปถนนบ้านประทัดบุ     ไปทางทิศเหนือตามถนนไปบ้านละลมเวียน  ระยะทาง  1,800  เมตร

                   ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 6  ตรงจุด           ที่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินประโคนชัย-โคกขมิ้น  ระยะทาง  2,200  เมตร

                   จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 7  ตรงจุด              ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208  ประโคนชัย-โคกขมิ้น  บรรจบกันถนนไปบ้านบุญช่วยไปทาง         ทิศใต้  ระยะทาง  2,200 เมตร

          ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่  1

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view