สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล

                                            

                            

           นายคงพัฒน์  ยงยิ่งพูน                             นายวันชัย  สมสวย

             ประธานสภาเทศบาล                            รองประธานสภาเทศบาล

                             

           นายปรีชา  พรหมทอง                             นายปรีดา  เจ้าไทย

               สมาชิกสภาเทศบาล                              สมาชิกสภาเทศบาล

                          

            นายนันท์  กล้าณรงค์                            นายนิพล  ถั่วประโคน

              สมาชิกสภาเทศบาล                               สมาชิกสภาเทศบาล

                            

            นายอุดม  วาประโคน                         นายประสิทธิ์  แอกประโคน

               สมาชิกสภาเทศบาล                               สมาชิกสภาเทศบาล

                             

            นายเรียน  สมนึกตน                            นายสมพัฒน์  บุญสวัสดิ์

              สมาชิกสภาเทศบาล                               สมาชิกสภาเทศบาล

                            

              นางสอาง  วิชัย                                      

              สมาชิกสภาเทศบาล                                

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view